Pleshcheyevo lake (sold)


23х30, 2001
Technique: Pastel, paper
Style: RealismPleshcheyevo lake (sold)
  Close window