Goncharnaya naberezhnaya


90 х 70, 2008
Technique: Oil on canvas
Style: ImpressionismGoncharnaya naberezhnaya
  Close window